ART-S Biżuteria stworzona z myślą o Tobie

Regulamin

REGULAMIN

 

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

 

 § 1 Postanowienia ogólne

 

1. Sklep Internetowy www.art-s.pl  jest prowadzony przez:

Firmę Art-S    

os. Reymonta 8/9  

87-600 Lipno 

w ewidencji prowadzonej. przez Urząd Miasta Lipna  Wydział Działalności Gospodarczej ,

Regon 910854189  

NIP 466 014 90 58

 

2. Warunkiem skorzystania ze Sklepu Internetowego  jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Klient akceptuje Regulamin w szczególności poprzez złożenie zamówienia.

 

 3. Ze Sklepu Internetowego  w zakresie zawierania umów sprzedaży, może korzystać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych

 

4. Regulamin stosuje się wyłącznie do konsumentów, w rozumieniu obowiązujących przepisów.

 

5. Towary (wyroby jubilerskie) mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu:

 Każdy z towarów jest niepowtarzalny i minimalnie może odróżniać się od innych egzemplarzy, co dotyczy również poszczególnych elementów towarów (kamieni szlachetnych) oraz ich wymiarów

 

6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT ale nie zawierają kosztów przesyłki.

 

7. Właściwości produktów szczegółowo opisane są w opisie produktu.

 

8. Podane  wymiary i wagi są parametrami orientacyjnymi

 

9. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

  
10 . Wszelkich informacji na temat Sklepu Internetowego  oraz załatwiania spraw związanych ze Sklepem Internetowym  można uzyskać pod numerem telefonu  664-206-222  oraz  wysyłając  e-mail na adres - biuro@art-s.pl

 

 

 

§ 2. Składanie zamówień ,płatności ,wysyłka

 

1. Klient wypełniając formularz zamówienia i wysyłając go do sklepu internetowego  składa ofertę kupna towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

2. Klient zobowiązany jest wypełnić formularz prawidłowo, to jest uzupełniając wszystkie rubryki oraz podając dane

zgodne ze stanem rzeczywistym.

 Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. 

 

W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia

 

3 .Zamówienia są przyjmowane są 7 dni w tygodniu przez 24 godz. na dobę . Zapis  nie dotyczy zamówień telefonicznych .

 

 4. Przed zakupem prosimy o maila w celu potwierdzenia dostępności towaru w danej chwili.

 

5. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów składania zamówień :

 

- złożenie zamówienia poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu

 

- złożenie zamówienia drogą telefoniczną numer telefonu : 664-206-222

 

- złożenie zamówienia drogą e-mailową  : biuro@art-s.pl

 

5 . Zamówiony towar wysyłamy na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej

 

6. Za zamówione towary Klient może zapłacić :  

 

 

-   przy odbiorze  : należność pobiera listonosz lub kurier

 

7. Koszty dostawy :

 

 

-  przy wysyłaniu towaru za pobraniem listem poleconym priorytetem koszt wysyłki: 15 zł

 

-  przy wysyłaniu towaru za pobraniem listem poleconym ekonomicznym koszt wysyłki  : 10 zł

 

8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do każdego zamówienia wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument stwierdzający dokonanie transakcji -  paragon fiskalny lub Faktura VAT

 

 

 

 

§3. Prawa konsumenta

 

I.   Odstąpienie od umowy

 

1.  Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie.

2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Kupującego. Do towaru należy dołączyć dokument zakupu.

3.  W przypadku odstąpienia od umowy Konsument  zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie.

 

Zwrotu towaru należy dokonać na adres siedziby.

Prosimy jednak wcześniej o kontakt z naszą Firmą pod nr telefonu 664-206-222 bądź mailowo na biuro@art-s.pl

 

4. Jeśli wszystkie w/w warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego produktu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych ,  poprzez wykonanie przelewu przez firmę Art.-S na wskazane przez Zamawiającego konto.

 

5. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

 

6. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem

 

 

 

 II. Reklamacje

 

1.Firma Art-S jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną, gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu Klientowi.

 

2. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego produktu (wraz z dowodem zakupu) na własny koszt .W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

Reklamowany towar należy odesłać na adres siedziby.

Prosimy jednak wcześniej o kontakt z naszą Firmą pod nr telefonu 664-206-222 bądź mailowo na biuro@art-s.pl

3. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

4. Brak odpowiedzi ze strony sprzedawcy po upływie tego terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną .

 

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

6.  W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

7.W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, wynikających z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczeń  mechanicznych, zarysowań oraz wygięć pierwotnego kształtu biżuterii, o ile nie były spowodowane pierwotną wadą Towaru, Klient proszony jest o kontakt ze sprzedawcą. 

Jeżeli możliwa będzie naprawa Towaru, Sprzedawca poinformuje Klienta o jej ewentualnych kosztach. W takich przypadkach, Klient może zlecić naprawę lub odebrać Towar bez naprawy. 

 

 

  III. Ochrona danych

 

1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez firmę Art.-S (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.).

Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

.  
2.  Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.  
  Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – firma Art.-S  

3.Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora biuro@art-s.pl

 

 

 

§4. Postanowienia końcowe

 

Firma Art-S  zastrzega sobie prawo do :

 

- zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego na bieżąco

- wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego  Art-S

- wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego

- przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży

Uprawnienie, o którym mowa, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 


Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

  
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta .Nie może być również w ten sposób interpretowane ,gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek część regulaminu z obowiązującym prawem Sklep internetowy Art-S deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu .

 

 Niniejszy regulamin (po zmianach) obowiązuje od dnia 25.12.2014 roku.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu zgodnie z Polityką prywatności. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na X w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.